Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Nouwens Transport Breda BV (hierna “NTB” of “wij”). NTB is gevestigd in Breda aan de Steltbeemd 3. Het Kamer van Koophandel nummer van NTB in Nederland is: Breda H20 1130 38. NTB is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

NTB heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van NTB. Indien u klachten of vragen hebt die niet door de contactpersonen kunnen worden behandeld kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Nouwens Transport Breda BV t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Steltbeemd 3, 4824 AP, Breda, of per e-mail via j.vandam@nouwens.com.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en berijders van NTB, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van NTB.

Wat is het algemene privacybeleid van NTB?

 • NTB respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.nouwens.com en www.werkenbijnouwens.nl en van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • NTB stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • NTB deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • NTB is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Daarbij houdt NTB altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan? NTB verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • uw gegevens doorgeeft aan NTB via persoonlijk contact, e-mail, website of per telefoon;
 • de websites van NTB bezoekt;
 • een zakelijke relatie met NTB heeft;
 • solliciteert bij NTB.

De meeste gegevens die we van u verzamelen, levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren. Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens? NTB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie.

We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld inzake een behandeling van een offerte of een contract. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen.

Kredietwaardigheidscheck.

Wij toetsen voor elke overeenkomst de kredietwaardigheid van onze klanten, en eventuele andere betrokken relaties. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Sollicitatieprocedure.

Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

Wet- en regelgeving.

We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Gebruikerservaring website.

Om te beoordelen of de website van NTB een optimale gebruikerservaring biedt.

Marketing analyse en onderzoek.

We gebruiken uw contact gegevens om u uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels.

Direct marketing/adverteren.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Als u NTB toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt NTB?

NTB verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. Sales
  Bij de sales- en planningafdeling van NTB kunt u terecht voor al uw vragen, offertes en contractafhandeling van NTB. Soms zal sales of planning u vragen bepaalde gegevens te vertrekken, zodat zij u goed van dienst kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden. Op de website van NTB kunt u contact opnemen met NTB via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag heeft. Dit formulier komt binnen bij de directie en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.
   
 2. Nieuwsbrieven
  We informeren u graag over onze actuele ontwikkelingen in de markt. Hiervoor gebruiken we uw contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt. We gebruiken uw e-mailadres om u nieuwsbrieven digitaal te zenden. Mocht u geen e-mails van NTB meer willen ontvangen dan kunt u een verzoek indienen via info@nouwens.com.
   
 3. Acquisitie
  NTB kan u per post of e-mail rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving.
   
 4. Inkoop / leveranciers / tussenpersonen
  NTB verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers en tussenpersonen die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van overeenkomsten. De gegevens die NTB van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
   
 5. Sollicitaties Als u bij NTB solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:
 • naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die u ons hebt verstrekt.

NTB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? NTB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van NTB. Na einde samenwerking, bewaart NTB maximaal zeven jaar uw gegevens (in verband met wettelijke verplichting).
Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

 


Delen we uw gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van onze IT service providers. NTB verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt NTB uw gegevens alleen als zij daartoe wettelijk verplicht is. Hoe beveiligen wij uw gegevens? Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NTB. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nouwens.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van NTB wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.nouwens.com. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.